Statut

Statut Koła Naukowego Matematyków Teoretyków

Uniwersytetu Wrocławskiego

Przyjęty na walnym Zebraniu KNMT UWr. w dniu 20.01.2010, Wrocław.

Rozdział I – postanowienia ogólne

Siedzibą Koła Naukowego Studentów Sekcji Matematyki Teoretycznej na Wydziale
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej Kołem) jest
Uniwersytet Wrocławski, (Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4), zwany dalej
Uczelnią. Koło działa przy Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Koło może
współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych prawach lub celach.

Rozdział II – cele i zadania

1. Celem Koła jest:
a) wymiana doświadczeń i myśli, możliwość prezentowania wyników prac
badawczych, naukowych przez studentów i młodych absolwentów;
b) integracja środowiska studenckiego;
c) udział w życiu kulturalnym miasta i regionu.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin;
b) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub
zaproszonych gości;
c) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła, zespołowych
i indywidualnych prac naukowo-badawczych;
d) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i
obozach naukowych;
e) organizowanie wycieczek terenowych;
f) współpracę z innymi kołami jak i instytucjami naukowymi oraz osobami
zainteresowanymi działalnością Koła w kraju i za granicą;
g) publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą.

Rozdział III - prawa i obowiązki członków

1. Członkiem Koła może zostać każdy student sekcji teoretycznej studiujący na
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Członków Koła
przyjmuje Zarząd.
1a. Członkiem Honorowym Koła może zostać każdy doktorant studiujący na Wydziale
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz każda osoba, która
popiera idee Koła oraz jego działanie, a nie jest studentem.
2. Każdy członek Koła ma prawo do:
a) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła (w przypadku
ograniczonej ilości miejsc patrz IV 2.d);
b) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie
omawiany temat w formie dyskusji lub referatu;
c) udziału w Forum Koła;
d) kandydowania i udziału w wyborach Zarządu Koła;
e) zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących Koła.
3. Każdy członek Koła zobowiązany jest do udziału w pracach Koła.
4. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie;
b) na mocy uchwały Forum Koła, podjętej na wniosek dowolnego członka Koła,
bez prawa odwołania się od powyższej decyzji.

Rozdział IV - władze Koła

1. Władze Koła stanowią:
a) Forum Koła
b) Zarząd Koła
2. Forum Koła:
a) określa plan działalności Koła;
b) ma prawo do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach dotyczących
działalności koła;
c) podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Koła;
d) ustala w formie uchwały skład osobowy na sesje naukowe;
e) rozpatruje sprawozdania Zarządu.
3. Zarząd Koła stanowią:
a) Przewodniczący
b) Zastępca Przewodniczącego
c) Skarbnik
d) Sekretarz
4. Do zadań Zarządu należą:
a) kierowanie działalnością Koła;
b) reprezentowanie Koła wobec uczelni i innych podmiotów zewnętrznych
c) ustalanie terminarza inicjatyw podejmowanych przez Kolo na podstawie
przyjętego planu działalności;
d) prowadzenie rachunkowości Koła;
e) prowadzenie ewidencji członków Koła;
f) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi
organizacjami na terenie Uczelni;
g) przygotowywanie sprawozdań Zarządu, które muszą być składane w terminie
do 15 stycznia następnego roku;
h) przedkładanie władzom uczelni sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych
środków nie rzadziej niż raz w semestrze.
5. a) Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności przynajmniej 1/2 członków Koła;
b) kadencja Zarządu trwa jeden rok. Tę samą funkcję w Zarządzie sprawować
można po raz kolejny, jednak nie dłużej niż przez okres trzech kadencji;
c) mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia się Walnego Zebrania
kończącego kadencję;
d) Forum Koła zostaje zwołane na żądanie ponad 1/2 ogólnej liczby członków
Koła. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Forum Koła -
w głosowaniu jawnym, głosami przynajmniej 2/3 obecnych, przy obecności
przynajmniej 3/4 członków Koła.

Rozdział V – opiekun Koła

1. Kandydat na Opiekuna Koła jest wybierany przez Forum Koła i zatwierdzany przez
Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Zarząd Koła w uzasadnionych
okolicznościach może zwrócić się do Prorektora Uczelni o zmianę Opiekuna Koła.
2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.
3. Opiekun jest doradcą naukowym Koła.
Rozdział VI – majątek Koła
1. Działalność Koła finansowana jest z funduszy własnych oraz przez Uniwersytet
Wrocławski, Instytut Matematyki, UWr., darowizn od osób prywatnych lub firm,
dotacje instytucji społecznych krajowych i zagranicznych.
2. W przypadku rozwiązania Koła majątek przechodzi na własność Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Rozdział VII – rozwiązanie Koła

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:
a) podjęcia stosownej uchwały przez Forum Koła większością 2/3 głosów
członków Koła;
b) zaprzestania działalności przez okres sześciu miesięcy.
Rozdział VII – przepisy porządkowe
1. Uchwały i decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Prorektora Uniwersytetu
Wrocławskiego w przypadku ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Koło nie posiada osobowości prawnej.
3. Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do Rejestru Organizacji
Studenckich, który prowadzi Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Forum Koła i zatwierdzenia przez
Władze Uczelni. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License